Eixos d'actuació

El projecte es fonamenta en set eixos d’actuació:

  • Eix 1. Recuperació de patrimoni-catàleg de camins
    La realització d’un catàleg de camins públics, per a la recuperació del patrimoni cultural, que es realitzarà a través d’un procés de recerca i participació, per incorporar la informació en format digital.
  1. Acció 1.1. Creació del catàleg de camins públics de l’Alt Urgell: es tracta d’un document tècnic que identifica i descriu tots els camins (vies públiques situades en sòl no urbanitzable) que integren la xarxa viària d’ús o propietat municipal, tant els de caràcter històric i no aptes per a la circulació motoritzada (camins de ferradura d’ús públic des de temps immemorial, corriols o senders) com els que integren la xarxa moderna destinada a la circulació motoritzada, que els municipis hagin adquirit d’alguna forma admesa en dret, estiguin o no pavimentats.
  • Eix 2. Xarxa de camins. La creació de la xarxa de camins de l’Alt Urgell, per la posada en valor dels recursos naturals i culturals existents, com a eina vertebradora de l’ecoturisme a l’Alt Urgell.
  • Eix 3. Miradors i recursos ecoturístics. La creació del paisatge de l’Alt Urgell per la posada en valor de diferents recursos ecoturístics: miradors, aguaits, itineraris al voltant de: paisatge, fauna, vegetació, geologia, climla i paleontologia.
  • Eix 4. Infraestructures de suport. Inversions en infraestructures de suport, especialment zones d’estacionament tant per incrementar el nombre de visitants en autocaravanes com per millorar els accessos a alguns recursos.
  • Eix 5. Aplicació “Alt Urgell a la carta”. La creació d’una aplicació innovadora, per al foment de l’ecoturisme a partir de la xarxa de senderisme i de la posada en valor dels espais protegits existents en aquest territori.
  • Eix 6. Accions de promoció i posicionament. Implementació de diferents accions de promoció per al posicionament de la comarca com a referent d’ecoturisme, incorporant la monitorització, l’anàlisi i tractament de les dades que es recolliran dels visitants amb la incorporació de dispositius tecnològics.
  • Eix 7. Model de gestió: vetlladors del territori. La posada en funcionament d’un model de gestió público-privada, basat en els “vetlladors del territori”.