Aprovat el pressupost del Consell Comarcal per al 2015

Se segueixen prioritzant les actuacions en matèria d’educació i de l’àmbit social així com els programes empresarial i d’ocupació

El pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2015, aprovat pel ple en la seva darrera sessió, és de 5.106.023,62 euros, xifra que representa un augment del 0,94% respecte al de l’any passat. Aquests comptes permeten garantir el manteniment dels serveis, tant als ajuntaments com a la ciutadania.

Malgrat determinats condicionants externs com ara la limitació de despesa d’acord amb el nou marc normatiu, la forta càrrega financera per l’endarreriment de les transferències provinents d’altres institucions i la gran dependència d’ingressos transferits per la Generalitat, en el pressupost del Consell Comarcal les partides destinades a polítiques socials i a reactivació econòmica i foment de l’ocupació hi tenen un pes considerable.

Els serveis vinculats al món educatiu, i que es concreten en transport i menjadors, representen el 24,2% del pressupost de despeses, mentre l’assistència social primària equival al 13,5% dels comptes. Altres partides rellevants són les corresponents a millora de camins veïnals, la gestió de la depuradora, desenvolupament empresarial i turístic (Viver d’Empreses-CETAP i programes de foment de l’ocupació), així com el servei de secretaria, intervenció i oficina tècnica per als ajuntaments.

El President del Consell Comarcal, Jesús Fierro,  ha volgut destacar que “es continuaran prestant els mateixos serveis i de la mateixa qualitat que s’han donat fins ara, tot i la manca de líquid per fer front als pagaments a termini” Fierro ha volgut també destacar que “la Generalitat està fent veritables esforços per mantenir programes lligats al territori i gestionats pel Consell però davant les dificultats econòmiques que té serà clau seguir comptant amb el suport d’institucions com la Diputació de Lleida”

La rigorositat amb què s’està actuant des del punt de vista financer ha permès una reducció constant de l’endeutament del Consell Comarcal, generat principalment per la necessitat de fer front als pagaments d’inversions subvencionades però encara no liquidades. De tal manera que s’ha passat d’1.218.014 a 557.495 euros, per tant una reducció de més de la meitat, en aquests quatre anys.

Pel que fa a recursos humans, el pressupost del 2015 ratifica la tendència a la baixa que, des de l’any 2011, experimenta la plantilla estructural (incloent el personal no fix vinculat a programes plurianuals) la qual s’ha reduït un 15% en aquest període, fins a situar-se en el 38 treballadors. Paral·lelament, en aquest mateix quadrienni han augmentat de 5 a 22 els efectius vinculats a programes de foment de l’ocupació. El pressupost inclou també el pagament del 24,04% de les pagues extraordinàries pendents de l’any 2012.

Per a més informació podeu consultar el lloc web http://www.alturgell.cat/sites/default/files/Memoria%20pressupost%202015.pdf

 

La Seu d’Urgell, 26 de febrer de 2015