Jornada informativa a l’Alt Urgell sobre protocols per agressions sexuals en l’àmbit laboral a l’administració local

La sessió tindrà lloc aquest dijous al Consell Comarcal

Aquest dijous, 11 d’octubre, la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell acollirà una jornada informativa sobre protocols per agressions sexuals en l’àmbit laboral a l’administració local. L’acte va adreçat a totes les persones membres de les corporacions municipals i està organitzada per l’Institut Català de les Dones. La sessió es desenvoluparà de les 4 de la tarda a les 7 del vespre.

Tots els ens locals tenen l’obligació de tenir un protocol de prevenció i abordament d’agressions sexuals que es puguin produir en el lloc de treball.  Aquest protocol, tal i com marca la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, preveuen la figura d’un treballador referent, que n’assumeixi la responsabilitat i n’estigui format.  

A la demarcació del Pirineu, on la majoria de municipis són petits i amb pocs recursos, tenir aquesta figura i que sigui efectiva, es difícil; en canvi, el risc hi és present. Per això cal tenir protocols adequats a aquesta idiosincràsia. L’altre gran problema és l’oblit de l’existència dels protocols.

La solució passa per tenir un/a professional a cada consell comarcal que doni servei a tots els ajuntaments de la comarca, i que la persona referent de cada ajuntament tingui clar aquest recurs.

L’objectiu d’aquesta jornada és oferir informació sobre què diuen les lleis i com s’interpreten. La jornada constarà, en primer lloc, d’una classe formativa a càrrec de la professora Júlia López López, catedràtica del Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona des de 1996. La sessió es clourà amb una taula d’experiències i propostes.

L’Alt Urgell, 10 d’octubre de 2018