Novetats

El projecte Camina Pirineus es presenta a tota la comarca de l’Alt Urgell

Entre els mesos de novembre de l’any passat i el febrer d’enguany, es van dur a terme un total de 12 presentacions distribuïdes per tota la comarca. Tot i que inicialment estava previst organitzar-ne 10, l’interès mostrat pel projecte va portar a l’equip tècnic a plantejar-ne un parell més. Les sessions van ser obertes a tothom, en espais de caràcter públic i perfectament anunciades. Per cadascuna d’elles, Per cada s’elaborà un cartell tipus on s’anunciava l’esdeveniment (data, lloc i hora) i amb el següent lema: vols redescobrir els nostres camins antics?

Les presentacions van comptar amb la participació de 210 persones, sent la primera sessió [Bassella, Oliana i Peramola] la que va aglutinar un major nombre d’assistents [40] mentre que en sentit contrari, va ser la de Cabó [4]. En aquest cas, però, cal assenyalar que es tractava d’una presentació pels membres de l’Ajuntament.

Les sessions es van estructurar de la següent manera: una primera part de presentació a càrrec dels tècnics del projecte, amb suport audiovisual (vegeu annex 2), i una segona part de debat obert entre els assistents, en el decurs del qual, a banda de recollir totes les propostes per aplicar-les, si s’escau, a la implementació del projecte, es van identificar persones interessades en participar activament en alguna de les fases del projecte o bé, rebre informació d’una forma més directa.

Durant aquestes sessions han sorgit un seguit d’aspectes que caldrà tenir en compte de cara el correcte desenvolupament del projecte. Per una banda, la convivència entre els caçadors i els usuaris no motoritzats. Aquesta ha estat, sens dubte, l’observació més recurrent, atesa la dificultat per compatibilitzar l’activitat cinegètica amb les activitats ecoturístiques, esportives o de lleure. En segon lloc, el manteniment dels camins que integren la xarxa senyalitzada. El manteniment del viari municipal ha estat i és, un dels principals problemes de les hisendes locals. Els assistents coincidien en la necessitat d’assegurar un estat òptim de la conservació dels camins, així com una planificació del manteniment dels camins. I en darrer lloc, la preocupació per la senyalització del Camina Pirineus. Els assistents coincidien en la necessitat de simplificar els sistemes de senyalització i revisar l’estat actual de l’abalisament existent.
Així mateix, en el marc d’aquestes presentacions es va recollir el contacte de 80 persones interessades en rebre informació del projecte o bé, de participar-hi a través d’algun dels mecanismes anteriorment esmentats.

En el decurs de les sessions es van identificar algunes persones amb coneixements sobre l’existència i el traçat dels antics camins. Cal assenyalar, però, que el perfil de les persones que es busca és mol acotat, atès que es tracta d’uns camins que es van deixar d’utilitzar de forma intensiva a la dècada dels cinquanta del segle passat. El testimoni d’aquestes persones serà fonamental per al desenvolupament de les primeres fases del projecte (redacció del catàleg de camins públics i definició de la xarxa de camins senyalitzada) ja que ens permetran conèixer un seguit d’atributs sobre els camins: nom(s), recorregut, variants o funcionalitat.