Reforma Llei governs locals

Com puc treballar els textos amb els veïns del meu municipi?
Els processos de participació segueixen un esquema senzill i de fàcil aplicació.
Premisses per al debat:

  • Definició i explicació dels límits del debat (acotar fins a on podrà decidir la ciutadania)
  • Mapa d’actors (qui volem que hi participi)
  • Difusió
  • Preparació logística (sales, moderadors i inscripcions)
  • Preparació del sistema de participació (com es desenvoluparan les sessions)
  • Desenvolupament de les sessions
  • Informe de conclusions
  • Retorn polític a la ciutadania (imprescindible)

Per iniciar qualsevol procés de participació, us recomanem les Guies breus de participació ciutadana.
També us pot ser útil consultar la publicació Experiències de participació ciutadana. Polis, la ciutat participativa. Participar
en els municipis: Qui, com i per què?
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003,.