Avis Legal

alturgell.cat és un domini d’Internet de titularitat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CIF P 7500006 G), siti al Passeig Joan Brudieu número 15 de la Seu d’Urgell (25700). Telèfon: 973 353 112; fax.: 973 352 788.

L’accés a la Web implica l’acceptació de l’usuari de les normes d’ús que s’estableixen per al mateix, així com, l’acceptació del contingut de la clàusula d’exempció de responsabilitat i dels Drets de Propietat Intel•lectual i industrial aplicable.

I. Drets de Propietat Intel•lectual i industrial

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta Web sense citar el seu origen o sol•licitar autorització expressa al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

L’usuari de la Web es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloses marques, noms comercials o signes distintius, ja siguin de titularitat del Consell o de tercers (exceptuant els casos de tinença d’autorització per part del titular dels drets), ni a suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright”.

II. Exempció de responsabilitat

La informació continguda en aquesta Web procedeix de fonts públiques amb un objectiu purament informatiu, quedant el Consell Comarcal exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la inexactitud dels continguts. L’accés a la Web és gratuït i no genera relació comercial, contractual o professional entre els seus usuaris i l’ens.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització de les eines i de les informacions contingudes en la web en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. Aquests aspectes o les decisions hauran de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta Web no podran ser al•legats en processos contradictoris amb l’Administració pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines. Així mateix, el Consell Comarcal tampoc es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents direccions de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, llevat de les respostes oficials.

El Consell Comarcal no respondrà en cap cas de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incórrer l’usuari, ja sigui en l’accés a la Web o en l’ús de les informacions contingudes en aquesta, inclòs l’accés a enllaços i hipervincles continguts en la mateixa.

El portal conté enllaços a pàgines externes amb funció informativa que possibiliten l’accés de l’usuari a prestacions, informació i/o serveis oferts per tercers que no es troben sota el control de l’ens. El Consell declina qualsevol responsabilitat envers a la informació que es trobi fora d’aquesta Web.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es reserva el dret, sense preavís, a modificar, afegir o eliminar la informació continguda en aquesta Web; així com, a modificar la seva configuració o presentació.

III. Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web alturgell.cat

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com, de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a la secretaria del Consell, situada al Passeig Joan Brudieu número 15 de la Seu d’Urgell (25700) o a l’adreça: lopd @ ccau.cat.

Així mateix, també us podeu adreçar a través dels mitjans exposats per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del Consell Comarcal.