Descomptes túnel del Cadí

Descomptes túnel del Cadí

Després de la posada en funcionament l'any 2012 del nous sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, a partir del 2014 s'incorporen modificacions en el sistema de renovació per tal de facilitar el tràmit als usuaris.

Per poder-se acollir a la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí caldrà aportar la documentació requerida a la seu del Consell Comarcal que correspongui en funció del municipi de residència:

El nou marc d’actuacions, vigent a partir del 2014, implicarà:

1. Ampliar del termini de renovació de la documentació a presentar pels ciutadans, de l’actual de 12 mesos a 36 mesos.

2. s'establirà els requisits complementaris per aquells col·lectius que resulten difícils d'acreditar, com ara pensionistes i estudiants.

3. S'introduirà un nou epígraf de documentació a aportar per a persones que actualment no estan incloses en cap dels supòsits actuals.

4. Durant els proper 36 mesos s'habilitarà un model específic de control automàtic de comprovació i accés per part de l'Administració de les dades i documentació acreditativa de la condició de beneficiari del descompte del 100% en el peatge del Túnel del Cadí que puguin estar a l’abast de les Administracions públiques.

 

Què caldrà fer per realitzar una alta nova?

 

Per a noves sol·licituds o altes:

A) Per als nous col·lectius i per a les persones que ho sol·liciten per primera vegada presentació de tota la documentació actualment establerta.

La documentació necessària, segons el que estipula el decret 425/2011 de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la situació laboral és la següent:

La sol·licitud del descompte per als residents a l’Alt Urgell cal realitzar-la a:

Presencialment
    Consell Comarcal de l’Alt Urgell
    Pg. Joan Brudieu, 15
    25700 La Seu d’Urgell
    Horari: 9:00h a 14:00h

És obligatori adjuntar amb la sol·licitud el document següent:

  • Requisits segons situació laboral.
  • Consulta la vigència de l'aplicació del descompte
  • Autorització a accedir a les dades de caràcter personal que avalen el compliment dels requeriments presentats, tot garantint la legislació de protecció de dades de caràcter personal.(properament inclourem el document de model)
  • Autorització d'utilització d'un telèfon mòbil, correu electrònic i adreça postal per notificar qualsevol incidència en el moment de comprovar el manteniment de les condicions per accedir a la gratuïtat, així com avisar amb anticipació a la seva caducitat de la necessitat en el seu cas de renovació o aportació de la documentació necessària si hagués variat les condicions personals o professionals.(properament inclourem el document de model)
  • Serà requisit necessari, donat que ens trobem davant d’una sol·licitud i tal qual exigeix l’article 11 de la Llei 39/2015, de ú d’octubre de 2015, la signatura original del document per part de l’interessat en l’atorgament del dret al descompte

Telemàticament, mitjançant procediment electrònic

La documentació enumerada i exigida a l’apartat anterior serà la mateixa, tenint en compte que, tot i que els sistemes de clau són vàlids per identificar les persones i presentació de documents, donat que l’article 11 de la Llei 39/2015 de ú d’octubre exigeix la signatura pels supòsits de sol·licituds, aquesta només podrà ser la electrònica, en qualsevol de les modalitats admeses, que seran les contemplades con caràcter obligatori i principal per l’article 10,2º a i b de l’esmentada llei 39/2015, de ú d’octubre.

Què cal fer per demanar una renovació a partir del 2014?

Documentació a presentar el gener de 2014 per als que ja la van presentar el 2013, o abans i no ha variat cap condició: 

  • Declaració responsable de vigència de la documentació presentada
  • Autorització a accedir a les dades de caràcter personal que avalen el compliment dels requeriments presentats el 2013 vigents, tot garantint la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
  • Autorització d'utilització d'un telèfon mòbil, correu electrònic i adreça postal per notificar qualsevol incidència en el moment de comprovar el manteniment de les condicions per accedir a la gratuïtat, així com avisar amb anticipació a la seva caducitat de la necessitat en el seu cas de renovació o aportació de la documentació necessària si hagués variat les condicions personals o professionals.
  • Signatura real, si es fa presencial, o electrònica – si es fa telemàticament – de la sol·licitud -, en la forma descrita abans 10,2º a i b de la Llei 39/2015, de ú d’octubre
  • Renovació

Per a ciutadans que tinguin la condició de jubilats o estudiants presentació de la documentació complementaria nova a exigir a partir del 2014. (properament inclourem el document de model)

Per a ciutadans que ha variat alguna situació de l'acreditada inicialment (canvi de residencia, etc...) cal aportar la documentació justificativa de la nova situació a més a més dels models anteriors).

Per a més informació:

Consell Comarcal de l'Alt Urgell
consum @ ccau.cat
Pg. Joan Brudieu, 15
2700 La Seu d'Urgell