Normativa

  • Ordenança reguladora de l’Administració electrònica
  • Resolució funcionament seu electrònica
  • Resolució funcionament tauler d’edictes

La normativa autonòmica, estatal i internacional que es publiqui en aquest apartat tindrà un caràcter exclusivament informatiu, i la legislació que prevaldrà serà la publicada en els Diaris Oficials corresponents: BOE, DOGC o DOCE.