Garantia juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Es tracta d’un registre per a joves entre 16 i 30 anys inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se. L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. Presenta un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves.

Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació:

  • Millora de la intermediació
  • Millora de l'ocupabilitat
  • Estímuls a la contractació
  • Foment de l'emprenedoria

Veure web de garantia juvenil

Referent d’Ocupació Juvenil

  • Per a joves de 16 a 29 anys
  • Objectiu principal: facilitar la transició des del Sistema Educatiu al Sistema Laboral i Ocupacional dels joves i fomentar-ne la continuïtat formativa.

Ofereix:

  • Facilitar i acompanyar la transició de persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.
  • A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb el col·lectiu de les persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada persona.

Inclou:

Atenció directe a les persones joves:

-Informar, orientar i acompanyar als/les joves, per la continuïtat formativa i la transició al món laboral

-Facilitar coneixement del mercat laboral i de les alternatives ocupacionals i formatives

- Assessorar, orientar i acompanyar en el Procés de recerca de feina (RAF)

-Derivació i acompanyar, si s’escau, els joves a d’altres dispositius, serveis i entitats.

Coordinació entre els agents del territori:

- Vetllar per la participació i treball en xarxa dels agents que treballen amb el col·lectiu jove
(Ensenyament, Salut, Oficines de treball, Oficines de joventut, Serveis socials...)

- Fomentar el treball coordinat i arribar a acords, protocols comuns, derivacions, etc.

 

-Donar suport als professionals de centres educatius i d’altres agents.

Contacte:

Berta Ribas Ferrer
referentocupacio @ ccau.cat
Tel. 973 355 608

Oficina jove · Camí de la palanca, s/n ·25700 la Seu d’Urgell