Pla Estratègic d’Habitatge de l’Alt Urgell

L'any 2022, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va promoure un estudi de les problemàtiques de l'habitatge per tal de concretar-ne futures accions.

El Pla Estratègic d’Habitatge de l’Alt Urgell vol ser un document on, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’habitatge, dels indicadors de contexts principals (demogràfics, socioeconòmics, urbanístics...) i de la valoració dels recursos actuals i previstos per realitzar polítiques i inversions en habitatge, defineixi la proposta d'un Pla d’acció en aquest àmbit. L’objectiu principal que es persegueix realitzant aquesta acció és la mobilització del parc d’habitatges per tal d’afavorir-ne un accés assequible, evitar-ne la degradació i contribuir, en el marc del repte demogràfic, a la fixació de la població.

Les accions del Pla Estratègic, seran concretes, tenint en compte el municipis i el marc de coordinació de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal; es plantejaran a curt, mitjà i llarg termini, amb una especial atenció a l’aprofitament i optimització dels recursos i polítiques supramunicipals, de les noves possibilitats de col·laboració público-privada i les noves formes de tinença i participació en l’habitatge.

El Pla estratègic d'habitatge de l'Alt Urgell està dividit en tres fases:

  1. Diagnosi
  2. Pla d'acció
  3. Guia de recursos