Ajuda domicili

El Servei d’ajuda a domicili (SAD) és un servei d’atenció social realitzat al domicili consistent en un conjunt organitzat i coordinat d’accions adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal.

Poden ser beneficiaris del Servei d’Ajuda a Domicili les  les persones i/o nuclis familiars que es troben en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, situació de dependència, negligència o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius físics, psíquics o socials.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i posterior de la situació i el servei és realitzat per un equip de treballadores familiars que formen part de l’equip tècnic dels Serveis Socials.

Documentació:

  • Instància/sol·licitud  (62KB)
  • Bases reguladores (96KB)