Servei Orientació i Acompanyament Famílies (SOAF)

Què és
És un servei d'orientació i acompanyamentintegral a les famílies per millorar-ne el benestarpersonal, familiar i social.
El servei està enfocat des d'una perspectivapreventiva: detecta i reforça les capacitats ifortaleses de les famílies per afavorir relacionsfamiliars saludables i enfortir les habilitats encriança positiva.

Què oferim?
Orientem sobre qüestions relacionades ambl'educació dels infants i adolescents segonsles diferents etapes del creixement (compotenciar l'autoestima, posar límits, donarautonomia, inculcar hàbits saludables, fomentarvalors, gestionar conflictes, noves tecnologies,etc.).
Donem suport especialitzat quan hi ha unadificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb acompanyamentterapèutic (situacions de desorientació odificultats en l'educació d'infants i adolescents,fracàs o absentisme escolar, sobrecàrregafamiliar, problemes de convivència, conflictesamb infants i adolescents, conflictes de parella,separació o divorci, situacions de dol, etc.).
Realitzem tallers de criança per a grups defamílies. Fomentem les relacions intrafamiliarsi intergeneracionals per tal d'evitar la soledat il'aïllament no desitjats. I participem enactuacions comunitàries arreu del territori.
Orientem, acompanyem i connectem amb laxarxa de serveis i recursos del territori perrebre orientació adequada a les necessitats decada família. És un servei que complementa elsserveis socials.

Més informació
Descarregat del díptic
Web: dretssocials.gencat.cat/soaf

Contacte:
soafalturgell@eduvic.coop
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 622 49 43 02