Ordenances fiscals

Les Ordenances fiscals són les normes jurídiques que regulen diferents serveis que es presten des d’aquesta administració i estableixen les taxes o preus públics corresponents.

La competència per l’aprovació de les diferents Ordenances fiscals és del Ple de la corporació.