Recursos humans

El servei de Recursos Humans s'ocupa de la gestió del personal del Consell, tant pel que fa a l’estructuració de la plantilla de personal i de la relació i valoració de llocs de treball de la corporació, com a la gestió de les condicions laborals dels diferents treballadors.

S’ocupa també del compliment de les condicions laborals dels treballadors a partir tant del conveni de personal laboral i acords de personal funcionari, com de la diferent normativa laboral dels treballadors.

Són àmbits de treball d’aquest servei:

  • Plantilla de personal i Relació de llocs de treball
  • Valoració dels llocs de treball
  • Conveni de personal laboral
  • Acords del personal funcionari
  • Normativa del personal al servei de les administracions públiques
  • Plantilla de personal
  • Vè Conveni de personal laboral
  • EBEP