Accés motoritzat al medi natural

La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el posterior desplegament mitjançant el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, així com la llei 12/2006, del 27 de juliol que modifica la llei 9/1995 i el decret 3/2010 de 5 d’octubre especifiquen de quina forma s’han de dur a terme les autoritzacions pertinents.


LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

Decret 166/1998, de 08-07-1998, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental

3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA a l'accés motoritzat al medi natural

S’entenen dos supòsits:

Circulació motoritzada en grup

Circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix itinerari.

Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els espais naturals de protecció especial si són més de set vehicles, en el cas de motocicletes o ciclomotors, o més de quatre vehicles, si es tracta d’altres automòbils.

Es prohibeixen les concentracions de més de quinze vehicles en la resta d’espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fan aconsellable, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

Circulació motoritzada organitzada

És la que és promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o un particular que en són els responsables.

Cal l’aprovació prèvia del recorregut corresponent, sens perjudici de les condicions específiques establertes per altres normatives sectorials. Aquesta aprovació correspon a l’ajuntament corresponent, si l’activitat afecta a un sol municipi, o als consells comarcals, cas que afecti dos o més municipis o comarques.

L’òrgan gestor de l’espai i l’administració corresponent poden introduir-hi modificacions o limitacions i incorporar-hi els condicionants específics que considerin necessaris per a evitar danys al medi natural.

Cal enviar la sol•licitud com a mínim amb un mes d’antel•lació per tal de poder realitzar la tramitació complerta.

La documentació que cal aportar juntament amb la sol•licitud és la següent:

  • Memòria descriptiva de l’activitat
  • Dates de realització de l’activitat
  • Plànols del recorregut
  • Assegurança (no obligatòria)

El Consell Comarcal tramita les autoritzacions davant els ajuntaments pel terme dels quals transcorre el recorregut, i ho comunica a l’interessat, als mossos d’esquadra i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè donin la conformitat.

En el cas que de no haver-hi cap informe desfavorable per part dels interessats ni del departament de medi ambient és donarà el vist-i-plau per a la realització de l’activitat.

En el cas contrari caldrà que el sol•licitant realitzi les modificacions pertinents.