Actes dels plens

El Ple és el màxim òrgan de govern i d'administració comarcal i està format per un total de 19 consellers i conselleres.

Els seus membres són escollits entre els regidors i les regidores dels diferents municipis de la comarca, d'acord amb el sistema establert a la Llei d'organització comarcal.

Al Ple li corresponen les funcions atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, que a grans trets es poden concretar en:

  • Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  • Relacionar, delegar i transferir competències o funcions a d'altres administracions.
  • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
  • Establir l'organització del Consell Comarcal. Pot delegar algunes de les seves competències a altres òrgans de govern.
  • Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
  • Aprovar els pressupostos i els comptes de la corporació municipal i la gran contractació.
  • Nomenar i separar la figura de Gerència.

El Ple també estableix les línies d’actuació comarcal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

El Ple de Consell Comarcal de l’Alt Urgell es reuneixen ordinàriament cada 2 mesos.