SECRETARIA GENERAL

Des de la Secretaria s’exerceixen les funcions bàsiques de fe pública i assessorament legal preceptiu previstes a la legislació de règim local.

D’entre les tasques assignades a la secretaria en destaca :

  • La preparació de convocatòries del òrgans col•legiats del Ple i de la Comissió de Govern i la redacció de les actes
  • La preparació i redacció dels Decrets de Presidència i de les resolucions de Gerència.
  • El recull les actes de les comissions informatives del Ple.
  • La coordinació de la tramitació d’expedients administratius de contractació, de convenis i de subvencions.

Contacte:
secretaria @ alturgell.ddl.net
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell ·  Tel. 973 353 112