Alumnes amb dret a la gratuïtat del servei de transport i menjador obligatori 23-24

Per al proper curs escolar 2023-2024, es manté el sistema que es va iniciar el curs passat. Les famílies NO caldrà que ompliu cap sol·licitud, tampoc cal que us personeu ni al centre educatiu, ni al consell comarcal. El tràmit es farà entre el centre educatiu i el consell comarcal. Els centres educatius faran arribar aquesta informació amb les dades que disposen en el seu registre de dades de l’alumnat (RALC). Cal tenir l’adreça del domicili familiar actualitzada al centre educatiu
 
Què heu de fer les famílies?
 1. NO heu d’anar ni al consell, ni al centre educatiu a omplir cap instància. Aquest curs escolar ens n’encarreguem nosaltres. 
 2. Alumnat de nova matrícula (P3 i 1r d’ESO o canvis de centres i alumnat de ZER's de 1r cicle d'educació infantil) tampoc heu d’omplir cap instància, només cal enviar un correu electrònic a: ensenyament@ccau.cat 
 3. En cas d’haver canviat de domicili des del curs passat heu de comunicar-ho al vostre centre educatiu, ja que ells ens faran arribar les vostres dades.
 4. Us assignarem una línia i una parada de transport per a tot el curs escolar, si teniu alguna situació de les següents, heu d’enviar-nos un correu electrònic a: ensenyament@ccau.cat
  1. Famílies separades: custodia compartida; sense custodia compartida, .... 
  2. No vull fer ús del transport obligatori
  3. No vull fer ús del menjador obligatori

Per qualsevol dubte, podeu contactar al correu electrònic a dalt indicat. 

Amb aquestes dades, disposarem dels alumnes de transport i menjador obligatori de cara al curs vinent (2023-2024). Pel que fa al servei de transport escolar, es manté la mascareta, l’assignació de seient i de línia de transport, per mantenir la traçabilitat davant un cas positiu de COVID-19, tal com s’ha fet aquest curs escolar, fins que no ens permetin modificar aquesta normativa Les matricules noves, ens les aniran comunicant des del centre educatiu a mida que es facin efectives.

 
QUI ÉS L’ALUMNAT AMB DRET A TRANSPORT I MENJADOR OBLIGATORI? 
 
El consell comarcal té la delegació de competències en matèria de transport escolar col·lectiu i menjador escolar pel segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial (des de P3 fins 4t ESO) en funció de les demandes presentades pel centres escolars i el que disposa la legislació educativa i el Decret 160 i 161/96, de 14 de maig, i les especificacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que en l’àmbit de Catalunya regulen el servei de transport i menjador escolar. 
La gratuïtat d’aquest servei es preveu exclusivament per als alumnes que, per manca d’oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s’escolaritzin en el centre proposat pel Dep. d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord a les adscripcions vigents.
El Departament d'Educació no perment que alumnat de les ZERs que estiguin cursant primer cicle d'educació infantil (1 i 2 anys) pugui fer ús del transport escolar.
 
Municipi on resideix l’alumne
Educació Infantil i primària
Nuclis de població i escola de referència
 Educació Secundària
Alàs i Cerc
Alàs, Lletó- Escola d’Alàs 
Resta de nuclis  - Escoles de La Seu d’Urgell
 Instituts de La Seu d'Urgell
Cabó / Fígols i Alinyà / Organyà
Escola d’Organyà
Cava / Pont de Bar / Seu d’Urgell / Valls d’Aguilar / Valls de ValiraEscoles de La Seu d’Urgell 
Coll de NargóMontanissell – Escola d’Organyà 
Resta de nuclis – Escola de Coll de Nargó
Josa i Tuixén / Vansa i FórnolsEscola de Tuixent
Montferrer i Castellbó
Aravell, Balcó del Pirineu, Bellestar i Montferrer – Escola de Montferrer
Resta de nuclis – Escoles de La Seu d’Urgell 
Ribera Urgellet
Pla de St. Tirs – Escola del Pla de St Tirs
Resta de nuclis – Escoles de La Seu d’Urgell
Bassella / OlianaEscola d’Oliana Institut d'Oliana
PeramolaEscola de Peramola
Els municipis de la comarca de la Cerdanya que tenen com a centre de referència l’educació secundària (ESO) a la Seu d’Urgell són:
 • Lles de  Cerdanya
 • Montellà i Martinet
 • Prullans
Els alumnes d’altres municipis de la Cerdanya que se’ls permeti l’escolarització a centres educatius de l’Alt Urgell, poden enviar un correu electrònic a: ensenyament@ccau.cat, ja que no tenen la consideració d’alumnes obligatoris
 
CONSIDERACIONS ACTUALITZADES CAP A LES FAMÍLIES: 
 1. Tant en el cas del transport com del menjador escolar obligatori, els alumnes hauran de seguir les indicacions que marquin les acompanyants de transport i les monitores de menjador escolar. Aquestes indicacions, seran les que ens marqui la Generalitat de Catalunya, i poden veure’s modificades al llarg del curs escolar. Les indicacions s’aniran exposant a la web del consell comarcal: www.alturgell.cat al banner lateral de Servei de transport i menjador escolar 2023-2023. El curs actual és obligatori l’ús de la mascareta al llarg de tot el trajecte en totes les edats.
 2. En cas de detectar frau en el domicili real de vivenda habitual (s’entén la vivenda habitual on viu l’alumne de dilluns a divendres), no es podrà fer ús del transport i del menjador obligatori. No es pot comunicar dades de residència d’altres familiars, o empadronaments fraudulents.. 
 3. Des del curs 2020-2021, l’alumnat només podrà fer ús de la línia i parada de transport assignada, no es permetran canvis.  
 4. En el cas de l’alumnat d’educació infantil i primària, és obligació de la família estar a la parada tant en el moment de sortida i com d’arribada del transport escolar. Es permetrà deixar l’alumne amb una altra família, sempre i quan tinguem una autorització per escrit de la família, amb registre d’entrada al consell comarcal (veure document: Com fer una tramesa electrònica al consell comarcal)
 5. En el cas de l’alumnat de secundària, es poden omplir les següents autoritzacions a través de la web:
 1. En el cas de famílies que estiguin separades, caldrà mirar cada situació, i la tramesa d’aquesta documentació es farà per correu electrònic a ensenyament@ccau.cat:
  • Custodia per part d’un dels progenitors: només es podrà fer ús de la línia de transport i la parada assignada.
  • Custodia compartida: caldrà que ens comuniquin les residències dels dos progenitors i s’analitzarà el cas de forma individual. També caldrà fer arribar el règim de custodia, per a poder comunicar a la companyia de transport els dies assignats a cada línia de transport. En cas que només pugui ser considerat alumne obligatori per part d’un dels progenitors, es comunicarà al servei de transport i també al servei de menjador escolar. 
 2. Es podran ampliar més consideracions, o modificar les existents, al llarg de tot el curs escolar. 
 
Normativa reguladora:
 • DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
 • DECRET 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.
 • RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021.
 • Reglament transport escolar i menjador Alt Urgell